BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Iłowie objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.). Do dnia 8 października 2016 r. system gwarantowania depozytów funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.).

Regulacje prawne przyjęte w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji odpowiadają Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona).
Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki/depozyty zgromadzone w:
  • bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP)*,
  • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • oddziałach banków zagranicznych (tj. banków z siedzibą za granicą RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE)**.

 

* z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego jako banku państwowego.
** o ile oddział banku zagranicznego nie jest uczestnikiem innego systemu gwarantowania albo system, do którego przynależy nie zapewnia gwarancji co najmniej w zakresie i w wysokości, w jakiej zapewnia je Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 
Więcej informacji na stronie https://www.bfg.pl/
 

Gwarancje

 

bfg logo

IPS-SGB

sgb ips modul

USŁUGI ZAGRANICZNE

przekazy