Płynność i wypłacalność Banku gwarantuje

Bank Spółdzielczy w Iłowie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnych podstaw rozwoju Uczestników IPS-SGB, w szczególności poprzez realizację celu określonego w umowie tj. zapewnienie płynności i wypłacalności każdego uczestnika , na zasadach określonych w Ustawie i w Umowie Systemu Ochrony.

 A ponadto :

  • stworzenie bezpiecznej i stabilnej grupy bankowej;
  • wzajemną pomoc i współpracę oraz ochronę interesów ekonomicznych i prawnych Uczestników.

Przynależność do Systemu Ochrony ma charakter dobrowolny i nie ogranicza podmiotowości Uczestników ani ich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko. System ten pozwolił na stworzenie wewnętrznych mechanizmów kontroli, monitorowania i ograniczania ryzyka, oraz działania prewencyjne, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu, zapewniają bezpieczeństwo funkcjonowania Banków Spółdzielczych zrzeszonych w SGB i tym samym obsługiwanych Klientów.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!